Gumař plastikář (zpracování kaučuku) / Chemik

Odborná příprava je v jednotlivých školách zaměřena buď na vykonávání pracovních činností v chemické výrobě příslušného chemického odvětví, nebo na laboratorní činnosti v chemických laboratořích a na provozní kontrolu technologických procesů chemických výrob. V technologických zaměřeních se žáci nejprve seznámí s vlastnostmi, druhy a použitím surovin v různých odvětvích chemických výrob a s fyzikálněchemickou podstatou probíhajících dějů a procesů. Naučí se obsluhovat a kontrolovat stroje a zařízení v různých fázích výrob, dodržovat technologické postupy a vést předepsanou dokumentaci. V laboratorním zaměření si žáci nejprve osvojí principy, postupy a užití metod chemické analýzy, naučí se odebírat a upravovat vzorky k analýze, provádět měření podle návodu, zaznamenávat a zpracovávat výsledky

Předměty důležité pro obor

Chemie, Fyzika

Uplatnění

Absolventi se uplatní v oblasti chemického a farmaceutického průmyslu, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru a v různých typech chemických laboratoří. Absolventi podle svého zaměření vykonávají laboratorní činnosti v chemických, biochemických, zdravotnických, potravinářských, ekologických a dalších laboratořích nebo provozní činnosti v celém procesu příslušné chemické, farmaceutické nebo zpracovatelské výroby včetně kontroly těchto výrob v laboratorním, poloprovozním a provozním měřítku. Uplatní se v povoláních chemik, chemik-laborant, gumař, plastikář, papírník, celulózař, zpracovatel papíru, koželuh a dalších. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech chemického zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.