Mgr. Michal Holý, analytik trhu práce, Úřad práce v Jablonci nad Nisou

Ten, kdo umí řemeslo a umí ho dobře, má vyhlídky k práci daleko lepší než někteří neschopní absolventi středních škol.

Jak si vybrat studijní obor a školu?

Podle čeho se mám při volbě povolání rozhodovat?
 Podle svých zájmů a dovedností. Existují různé testy zájmů a dovedností ověřující například manuální zručnost, zaměření na konkrétní humanitní nebo technické obory, ochotu práce s lidmi, orientaci na práci s určitým materiálem, jazykové znalosti atd. U dovedností se zkoumají a hodnotí například schopnosti jednat s lidmi, řešit stresové situace, fyzické předpoklady a celá řada dalších dovedností.
 Podle uplatnění absolventů jednotlivých typů škol na trhu práce – existují různé studie, instituce, projekty a internetové portály zabývající se touto problematikou.
 Podle poměru nabídky a poptávky na trhu práce, jinými slovy podle šance na pracovní uplatnění vyjádřené počtem uchazečů o zaměstnání připadajících na jedno volné pracovní místo v jednotlivých profesích. U některých míst je dlouhodobý nedostatek pracovních sil, u dalších naopak převis nabídky nad poptávkou.
 Podle struktury volných pracovních míst nabízených zaměstnavateli v jednotlivých profesích. Podle vývoje počtu těchto míst v minulosti a současnosti a podle velmi důležité, ale zároveň obtížné prognózy budoucího vývoje v jednotlivých odvětvích.
 Podle možnosti uplatnění na regionálním trhu práce v místě bydliště, jinými slovy podle existence zaměstnavatelů v místě mého bydliště, kteří mne mohou zaměstnat. Zde vyvstává otázka pracovní mobility a ochoty stěhovat se za prací, která bývá u mladých lidí vyšší.
 To nejdůležitější na konec – především se rozhodovat s dostatkem informací.
S výběrem povolání a usnadněním přístupu k informacím pomáhá žákům výchovný poradce na základní škole, rodiče, učitelé nebo Informační a poradenská střediska – IPS na úřadech práce. Existuje množství internetových portálů, např. Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce ISA, Integrovaný portál MPSV a další, podávající kompletní informace při hledání vhodného vzdělání, nabídky škol a obory vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce.

Jaké obory/školy jsou v současné době oblíbené?
Pokud vycházíme z vývoje počtu vycházejících, přihlášených a přijatých studentů středních škol v regionu, mezi žáky v jabloneckém okrese je největší zájem o gymnázium, obchodní akademii a dále o obory obchodně-podnikatelská činnost, podnikání či kuchař-číšník.

Jaké obory mají dobrou perspektivu do budoucna?
V dlouhodobém měřítku přetrvává nejen na regionálním trhu práce výrazná poptávka a nedostatek pracovní síly u technických profesí. Jedná se o vysokoškolsky vzdělané technické inženýry, středoškolsky vzdělané techniky ve strojírenství, elektrotechnice, výpočetní technice, stavebnictví a kvalifikované dělníky ve stavebnictví, strojírenství a kovodělném průmyslu. Dalšími často poptávanými obory jsou profese ve zdravotnictví, ať už se jedná o lékaře nebo střední zdravotnický personál. Navzdory současnému poklesu poptávky po pracovní síle prakticky ve všech hospodářských odvětvích předpokládáme, že uvedené obory budou mít perspektivu i v budoucnu.

Musím mít pro studium technických oborů talent?
Podle mého názoru není ke studiu technických oborů talent potřebný. Mnohem důležitější jsou pro studenta skutečný zájem o techniku, vynalézavost a tvůrčí schopnosti, prostorová představivost, kombinační schopnosti, přesnost, technické myšlení, zručnost, pro obory s vyšším stupněm kvalifikace rovněž schopnost učit se.

Naleznu jako absolvent technického oboru uplatnění i v menším měst, nebo se budu muset stěhovat za prací?
Záleží na zastoupení jednotlivých odvětví a struktuře zaměstnavatelů v daném městě a regionu. Na příkladu měst okresu Jablonec nad Nisou můžeme uvést, že absolventi technických oborů nalézají uplatnění i v menších městech, ať už se jedná o strojírenské, stavební či elektrotechnické profese všech úrovní vzdělání.

Budou mít technické profese stejnou prestiž jako například profese v ekonomické a správní oblasti?
V některých profesích, zejména pro vysoce kvalifikované techniky s minimálně maturitním vzděláním, tuto prestiž technické obory již mají, a to jak po společenské, tak ekonomické stránce. Problém je spíše u oborů s výučním listem, kde stále panují předsudky společnosti. Kdo nemá maturitu, je horší člověk, méně uznávaný, a tudíž málo potřebný ve společnosti. Opak je pravdou. Ten, kdo umí řemeslo a umí ho dobře, má vyhlídky k práci daleko lepší než někteří neschopní absolventi středních škol. Věřím, že tuto skutečnost dnešní společnost pochopí, začne uznávat i méně vzdělané, ale zato schopné a šikovné řemeslníky a začne opět platit, že řemeslo (i černé) má zlaté dno.

Vyhledávání

Aktuality

22.2.2017
ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi prošlo rozsáhlou modernizací

Studenti mají k dispozici nové centrum robotiky, jazykové centru…

čtěte více
10.2.2017
AGC Automotive Czech pořádá pravidelné exkurze pro školáky

Firma zve na exkurze do provozu školáky, aby se seznámili s fung…

čtěte více